VIP

Лични Колекции

  • Бутикови издания
  • Персонално бутилиране
  • Гарантирано обратно изкупуване

Инвестиционно посредничество

  • Висока доходност
  • Гарантирано обратно изкупуване на направените инвестиции
  • Дългогодишен международен опит

Експертно сътрудничество

  • Достъп до производители от най-висок клас.
  • Осигураване на ексклузивни заговори за доставка и предстовителство
  • Консултиране и Посредничество
  • Гаранция по сделките и доставките